Profil absolwenta

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz ścieżką edukacji chrześcijańskiej, dziecko kończące Chrześcijańskie Przedszkole Samuel powinno być przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Absolwent naszej placówki opanowywał umiejętności w obszarach: fizycznym, duchowym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Profil absolwenta

Osiągnięcia absolwenta:

 •  jest świadomy obowiązków ucznia klasy pierwszej,
 • wykazuje motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • posiada podstawową wiedzę o świecie,
 • wykazuje umiejętność koncentracji oraz pracy przez dłuższy czas,
 • jest samodzielny i wytrwały,
 • współpracuje w grupie,
 • radzi sobie z trudnościami,
 • wykazuje umiejętność komunikowania się z innymi,
 • dąży do zgody, szanuje różnice zdań,
 • szanuje emocje swoje i innych,
 • cieszy się z osiągnięć własnych oraz innych,
 • wyraża wdzięczność, docenia czyjąś pracę,
 • potrafi wspierać dobrym słowem,
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych,
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych,
 • zna zasady bezpieczeństwa,
 • przewiduje skutki swoich zachowań,
 • wszechstronnie dba o swoje zdrowie,
 • wie, jak należy zachować się na uroczystościach,
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej, narodu,
 • szanuje przyrodę i środowisko,
 • potrafi rozróżnić dobro od zła,
 • jest wdrożony, aby wybierać posłuszeństwo Słowu Bożemu,
 • jest świadomy talentów, jakie otrzymał od Boga,
 • potrafi używać swoich zdolności służąc innym,
 • wykazuje inicjatywę do modlenia się o innych.

Nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wybaczać, przyznawać się do winy, zadośćuczynić,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć, myśli, emocji, potrzeb,
 • prosić o pomoc właściwe osoby.